Et godt sted at leve

Kultur-, idræts- og fritidslivet i Kalundborg skal gøres endnu bedre

Kultur er mere end musik, kunst og bøger. For Socialdemokraterne er kultur måden vi lever vores liv på. Det vil sige at fritid, naturoplevelser og idræt er en del af kulturen.

Kalundborg kommune har rigtig mange kulturelle tilbud. Socialdemokraterne vil derfor skabe et samlet overblik over alle kulturelle tilbud i kommunen.

Der skal fastlægges en kommunikationsstrategi, der synliggør kulturtilbuddene.  Der skal være let adgang for alle. Det vil det styrke borgernes deltagelse i kulturlivet at gøre det lettilgængeligt. Desuden vil det være attraktivt for potentielle tilflyttere.

De unge i de mindre samfunds muligheder for at være sammen med andre unge skal styrkes f.eks. etablering af klubber og andre tilbud i fritiden.

Havnen

”Kalundborg Havnepark” skal være for offentligheden. Den konkrete udformning skal ske efter reel dialog med borgere i hele kommunen

Havneparken kan blive et opholdsrum for byens og kommunens børn, unge, familier, ældre, for kommunens turister og for havnens brugere- som en folkepark. Tilbuddet i parken skal som minimum indeholde plads til ophold, bænke og læpladser -en super legeplads for børn og redskaber til “leg” for unge og voksne. Pladser til diverse events, mobile scener – storskærm. Niveauer til vandet med trapper og med f.eks. bassiner til “klap en fisk” – containere med film om havets fisk – eller havnens historie – byens historie osv. og også til naturvejledningsevents.

Så er der mennesker på området og hermed grundlag for ishus – grillbar – fiskerestaurant.

Vi vil skabe sammenhæng mellem havneparken – den gamle by, Højbyen – og handelsbyen.  Vi vil finde midler til at skabe sammenhæng i form af belægninger – belysninger – og spændende kunst og infotavler med byens historie.

Socialdemokraterne er åbne for alle muligheder for samlingssted af kulturaktiviteter, f.eks. kan også den gamle radiostation på Gisseløre udvikles som et centrum for kulturelle aktiviteter, et eventcenter, et museum for kommunikation og medier.

Fortsat udbygning af kulturtilbud – Kultur til børn og unge i hele kommunen.

Socialdemokraterne vil skabe flere musikskoletilbud – de skal udbygges og udvikles i aktiviteter og omfang.

Kulturen skal ud i alle områder af kommunen. Vi vil derfor etablere en kulturbus/museumsbus for skoler og børnehaver. Der skal ligeledes etableres økonomiske muligheder for teaterforestillinger i alle skoler.

Der skal være gode idræts- og fritidsmuligheder for alle børn i kommunen.

Kulturtilbud til alle

Bibliotekerne er et utroligt vigtigt element i kulturformidlingen – Vi vil derfor skabe øget tilgængelighed til bibliotekerne og fortsætte arbejdet med ”mere bibliotek for pengene”.

Helt konkret kan peges på B-hallen i Høng.  Her skal sikres plads til alle aktiviteter, herunder de frivillige foreninger.

De lokale samfund

Vi vil arbejde for udvikling af landdistrikter og lokalmiljøer.  Når pengene gives ud til områderne, bliver der til mere, og det styrker lokalsamfundene at være fælles om udviklingen.

De lokale, mindre samfund gør et fantastisk stykke arbejde, og vi skal værne om dem og hjælpe til en fortsat udbygning baseret på lokalt initiativ og frivillighed. Der er etableret lokalråd i flere lokale samfund, og deres rolle skal fortsat udbygges.

Det kunne være interessant at udpege et område til at bygge et ”boligområde” hvor man eksperimenterer med forskellige boligformer, herunder også kollektivtanken, dog med selvstændige økonomier.  Der er en lyst til at bo på landet, hvor visioner om selvforsyning og bæredygtighed gør at der er en efterspørgsel, og kan vi være på forkant kan vi måske få diverse fonde m.m. til at investere.

Adgang til naturen

Vores kommune skal være attraktiv både for borgerne og for turisterne – vi har meget natur og oplevelsesnatur i kommunen og den skal der på en gang værnes om og gøres tilgængelig for flere bl.a. gennem informationer.

Cyklestier og stier skal forbindes – og nye anlægges – her skal vi i første omgang sørge for stier til skoler og institutioner – men også til cykelturisme.

Kalundborg kommune har store områder med adgang til havet – derfor synes vi det vil være naturligt at tilbyde svømmeundervisning til kommunens borgere – f.eks. som et tilbud om sommeren.